Femke_laaglandF.G. Laagland
Het Nederlandse stakingsrecht en de vrijheid van vestiging:­ de ultimum-remediumtoets in volle glorie hersteld
 

VAAN AR Updates week 52 2011

Allereerst wensen wij u een bijzonder voorspoedig en gezond 2012 toe! Met 1100 uitspraken was AR Updates ook in 2011 weer het meest complete en actuele arbeidsrechtelijke medium. Ook in 2012 zal AR Updates u weer wekelijks van alle relevante jurisprudentie en wetswijzigingen op de hoogte stellen.

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op AR 2011-1082 en AR 2011-1084 waarin het Hof Amsterdam de Havermans/Luyckx-criteria (de arbeidsrechtelijke omkeringsregel) van toepassing acht op RSI-ongevallen. Vervolgens wordt in beide arresten duidelijk aangegeven waarin de zorgplichtschending is gelegen (o.m. schending Beeldschermbesluit).

In AR 2011-1085 staat de vraag centraal of de ?doorlener' (de werkgever die een werknemer via het uitzendbureau tewerkstelt bij de inlener) overeenkomstig artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk is voor de schade opgelopen bij de inlener. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend (evenals voor de uiteindelijke inlener).

Ten slotte is AR 2011-1087 interessant. Volgens het hof staat het ontbreken van een handtekening onder de arbeidsovereenkomst niet aan het aannemen van een rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding in de weg, nu de afzonderlijke pagina's wel van een paraaf waren voorzien en uit e-mailcorrespondentie blijkt dat over de inhoud van het concurrentiebeding is gesproken. Aan de ratio van het schriftelijkheidsvereiste is derhalve voldaan. In ditzelfde arrest wordt ook geoordeeld dat het versturen van een e-mail tot overtreding van het geheimhoudingsbeding kan leiden en dat het gebruikmaken van (vertrouwelijke) e-mailcorrespondentie door de ex- werkgever niet snel onrechtmatig is.

Wetgeving
Zoals reeds tijdens de kerstvakantie op de site is vermeld, treedt de nieuwe Wet melding collectief ontslag per 1 maart 2012 in werking. Dat is 19 december jl. besloten en te raadplegen in Staatsblad 2011, 655 (gepubliceerd op 28 december jl., zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-655.html)

AR Poll
Ruim 82% is eens met de stelling: ?In 2012 dient de rechterlijke macht en/of de wetgever een eenduidige begrotingswijze voor kennelijk-onredelijkontslagvergoedingen te introduceren.'

De nieuwe stelling luidt: ?De nieuwe Wet melding collectief ontslag zal nauwelijks gevolgen hebben voor de collectieve ontslagpraktijk.' Breng hier uw stem uit.Download PDF

Updates