Femke_laaglandF.G. Laagland
Het Nederlandse stakingsrecht en de vrijheid van vestiging:­ de ultimum-remediumtoets in volle glorie hersteld
 

VAAN AR Updates week 52 2014

Geachte confrères, collegae, amici en amicae,

Op de valreep van 2014…
AR Updates sluit dit jaar af met maar liefst 1115 gepubliceerde uitspraken (vorig jaar 1040). Daarmee is AR Updates ook in 2014 weer het meest complete en snelste medium voor arbeidsrechtelijke jurisprudentie en nieuwsgaring.

Over twee dagen treedt de eerste tranche van de WWZ in werking! Benieuwd naar andere regelingen van het ministerie van SZW die op 1 januari 2015 in werking treden? Klik hier voor een overzicht.

Complete geconsolideerde wettekstuitgave Wet werk en zekerheid (inclusief reparatiewet) met inleidende samenvatting en handige bijlagen
Heeft u uw exemplaar van de nieuwe wettenbundel Wet werk en zekerheid al ontvangen, als kerstgeschenk van het VAAN-bestuur? Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van titel 7.10 BW zoals deze er deels vanaf 1 januari 2015, deels vanaf 1 juli 2015 en deels vanaf 1 april 2016 uit zal komen te zien, inclusief de aangenomen reparatiewetgeving (Verzamelwet SZW).

Wellicht wilt u ook anderen een plezier doen met deze must have voor een ieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt? Klik dan hier om een extra exemplaar te bestellen. De eventuele royaltyopbrengsten van deze handelseditie komen ten goede aan de stichting Advocaten voor Advocaten. Ook BJu zal daar een donatie aan doen

Rechtspraak
In deze laatste update van 2014 wijzen wij u graag op de volgende uitspraken.

Ontslag op staande voet wegens diefstal van € 0,50
In AR 2014-1096 staat de vraag centraal of het wegnemen van € 0,50 – volgens werkneemster om naar het toilet te kunnen gaan – een dringende reden voor ontslag oplevert. Onder verwijzing naar het Bijenkorf-arrest oordeelt de rechter dat ook een bagateldelict tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet kan leiden.

Ontslag op staande voet blijft onverwijld verleend, ondanks gunnen van tijd om gedrag te herstellen en alternatief ontslagvoorstel te aanvaarden
In AR 2014-1114 staat de vraag centraal of het ontslag op staande voet nog onverwijld is verleend, indien de werknemer wordt aangesproken op zijn gedrag en gelegenheid wordt geboden opheldering van zaken te bieden. Als vervolgens de opheldering uitblijft, wordt onder dreiging van ontslag op staande voet voorgesteld na te denken over een beëindiging met wederzijds goedvinden. Volgens het hof is dit in het belang van de werknemer en zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als hierdoor de onverwijldheid van het ontslag in het geding zou komen (HR 4 november 1984, NJ 1984/187).

Wet normering topinkomens en verwijtbaar gedrag werkgever
In AR 2014-1105 wordt bij het ontslag van de directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerking de WNT buiten toepassing gelaten, omdat het CBF geen rechtspersoon in de zin van de WNT zou zijn. Bovendien heeft CBF zich verwijtbaar gedragen. Omdat evenwel onduidelijkheid bestaat over de aanspraak op de bovenwettelijke WW-uitkering, wordt werknemer een vergoeding onder voorwaarden toegekend (€300.000 bij geen aanspraak en €125.000 indien wel aanspraak op de WW-suppletie bestaat). In AR 2014-1112 oordeelt de kantonrechter dat het plafond van € 75.000 aan ontslagvergoeding bij het ontslag van een 52-jarige bestuurder van een woningstichting tot een onbillijk resultaat, nu het gestelde disfunctioneren niet is komen vast te staan. Er wordt een vergoeding van € 100.000 toegekend.

Ontkoppeling loonsverhoging cao bij drempelloon is een instemmingsplichtig besluit art. 27 lid 1 sub c WOR omdat de onderlinge rangorde tussen partijen wijzigt
In AR 2014-1110 staat het besluit van ASML centraal om per 1 augustus 2014 ten aanzien van de groep werknemers met een jaarsalaris gelijk aan of hoger dan € 90.000, geen salarisverhoging toe te kennen (hetgeen de nieuwe CAO Hoger Personeel toestaat). In plaats daarvan wordt een eenmalige uitkering verstrekt ter compensatie. Naar het oordeel van de kantonrechter wordt hiermee evenwel het beloningssysteem van ASML gewijzigd, omdat de onderlinge rangorde van berekening van het relatieve salaris wijzigt zodat een gelijke loonsverhoging voor werknemers boven deze drempelwaarde alleen mogelijk is indien zij zeer hoog scoren in de beoordeling (zij moeten dus een hogere score halen dan werknemers onder de drempelwaarde om een gelijke loonsverhoging te ervaren), hetgeen instemmingsplichtig is op grond van artikel 27 lid 1, aanhef en onder c, WOR.

AR Poll
Er is unaniem ingestemd met de stelling: ‘Opdrachtgevers zouden de WAV-boetes niet langer contractueel op de opdrachtnemers moeten kunnen verhalen.’

De nieuwe stelling luidt: ‘Ik ben helemaal klaar voor de WWZ in 2015.’ Breng hier uw stem uit.

AR Annotatie: ‘Contracting: over afbakeningsproblemen met uitzending, schijnconstructies en juridische houdbare varianten’
Graag wijs ik opnieuw op de nieuwe AR Annotatie van Johan Zwemmer. In deze zeer lezenswaardige noot bij AR 2014-1017 gaat Johan uitvoerig in op de verschillende verschijningsvormen van driehoekconstructies, schijnconstructies en de betekenis (of juist niet) van de allocatiefunctie bij uitzending. Hij spits zijn verhaal in het bijzonder toe op contracting. Wat is contracting eigenlijk? Hoe verhoudt contracting zich tot uitzending? En welke juridische complicaties doen zich bij deze werkvorm voor. Johan bespreekt in deze noot ook het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS). Klik hier om de annotatie te lezen.

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Indien u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAAN via het telefoonnummer 0343-430600 of via het e-mailadres secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een WWZinnig 2015 toe te wensen!Download PDF

Rechtspraak

Updates