Femke_laaglandF.G. Laagland
Het Nederlandse stakingsrecht en de vrijheid van vestiging:­ de ultimum-remediumtoets in volle glorie hersteld
 

VAAN AR Updates week 52 2015

2015 opnieuw een record!

Hoewel het jaar nog niet voorbij is en de komende dagen nog uitspraken aan het jaar 2015 zullen worden toegevoegd, kan nu al gemeld worden dat 2015 een recordaantal uitspraken kent van 1324 (2014: 1107). Het grote aantal WWZ-beschikkingen dat u hier steeds als eerste aantrof, droeg aan dit hoge aantal bij. Ook aankomend jaar zal AR Updates u weer zo compleet en snel mogelijk helemaal up to date houden!

AR Annotatie: Een loodkeuring is volgens de rechter verplicht. Anders: de wetgever?

Graag wijzen wij u op de nieuwe annotatie van Willemijn Roozendaal bij het arrest van de Hoge Raad over ontslag op staande voet wegens het weigeren van een bloedtest (AR 2015-1069). In deze noot schetst zij het niet in het arrest aangehaalde juridisch kader, dat op z’n minst een andere kijk op de reikwijdte van het arrest geeft. Er blijken tal van beperkingen en onmogelijkheden aan het afnemen van bloedproeven te kleven, die niet of minder goed zijn geadresseerd in de zaak bij de Hoge Raad. Klik hier om de noot te lezen.

Rechtspraak

Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

Ontbinding op de j-grond….

…kan niet, want die bestaat niet. In AR 2015-1297 wist dit de rechter de verstoorde arbeidsverhouding onder de g-grond te scharen en tot ontbinding over te gaan.

Causaal verband tussen werkomstandigheden en RSI/CANS niet aanwezig

In AR 2015-1317 oordeelt het hof dat uit de deskundigenberichten volgt dat de RSI/CANS-klachten waaraan werkneemster lijdt bij 10-20% van de bevolking manifesteren. Het causaal verband met de werkomstandigheden (beeldschermwerk) en klachten is wetenschappelijk niet/onvoldoende aangetoond.

Billijke vergoeding voor creëren ontslaggrond € 15.000,-

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever zich slechts zal voordoen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat of als een werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren (zie: Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, pag. 34). Een dergelijke situatie deed zich hier voor in AR 2015-1303Werkgever heeft werknemer niet een reële kans geboden zijn functioneren te verbeteren, nadat discussie was ontstaan over (on)terechte afwezigheid wegens ziekte. De billijke vergoeding bedroeg € 15.000,-. De transitievergoeding bedroeg € 3.314,34.

H-grond: ontbinding arbeidsovereenkomst met vermiste werknemer/wel transitievergoeding verschuldigd

Werknemer is als vermist opgegeven en werkgever heeft ondanks pogingen om met werknemer in contact te komen al een jaar niets meer van hem vernomen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op de h-grond (AR 2015-1307). Omdat niet geoordeeld kan worden dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kans van werknemer, is de transitievergoeding verschuldigd.

Voorwaardelijke ontbinding blijft in beweging…

De voorwaardelijke ontbinding blijft de rechtspraak bezighouden. In AR 2015-1304 oordeelt de Kantonrechter Alkmaar dat het voorwaardelijk tegenverzoek van de werkgever tot ontbinding moet worden aangehouden, zolang op het vernietigingsverzoek van de werknemer nog niet is beslist. Aanleiding was de formulering van het verzoek alsmede de ontbindingsgrond. De werkgever verzocht de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, ‘indien het ontslag op staande voet wordt vernietigd’. In deze zaak werd met betrekking tot het ontslag op staande voet een bewijsopdracht gegeven, zodat de opzegging nog niet werd vernietigd. De kantonrechter zag te meer reden voor aanhouding van het verzoek om voorwaardelijke ontbinding, omdat de daaraan door de werkgever ten grondslag gelegde feiten in wezen identiek waren aan de door de werkgever aangevoerde dringende reden voor het ontslag op staande voet.

Uit AR 2015-1322 volgt dat een voorwaardelijke ontbinding nog steeds is toegestaan. De kantonrechter overweegt als volgt. De omstandigheid dat tegen een beschikking tot ontbinding op grond van artikel 7:671b lid 1 BW, anders dan in geval van een beschikking op grond van artikel 7:685 BW, hoger beroep mogelijk is, betekent niet dat de werkgever geen belang meer kan hebben bij voorwaardelijke ontbinding. In hoger beroep kan een beschikking tot ontbinding immers worden bekrachtigd of kan de zaak worden beslecht door toekenning van een billijke vergoeding als bedoeld in artikel 7:683 BW, in plaats van door herstel van de arbeidsovereenkomst. In dergelijke gevallen heeft de beschikking tot voorwaardelijke ontbinding, ondanks hoger beroep, het door de werkgever beoogde effect, te weten (zekerheid over de) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hetzelfde geldt in geval partijen afzien van hoger beroep of dat beroep later intrekken. De transitievergoeding wordt dan ook voorwaardelijk.

Arts-assistent recht op wachtgeld bij ontslag na inhoudelijke functiewijziging

In AR 2015-1313 oordeelt het hof dat de herverdeling van taken na het uitvallen van een arts-assistent tot gevolg heeft gehad dat bij terugkeer de functie inhoudelijk is gewijzigd. De daarna tussen partijen ontstane discussie en uiteindelijke ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding, neemt niet weg dat de arts-assistent recht heeft op wachtgeld nu sprake is van een gedeeltelijk verval van haar functie (een van de gronden voor additionele wachtgeldvergoeding).

Bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk voor niet-naleven CAO Uitzendbranche (onterechte verrekening huisvestingskosten met loon in strijd met artikel 35 cao)

In AR 2015-1312 oordeelt het hof over verschillende aspecten in een SNCU-zaak (onder meer over de aard van de forfaitaire boete en eventuele samenloop van boete en nakoming). Voorts staat in deze zaak de vraag centraal of bestuurders een persoonlijk ernstig verwijt vallen te maken, indien zij naheffingsnota’s onbetaald laten en dividend uitkeren. Naar het oordeel van het hof was in casu onvoldoende aanleiding de bestuurders in persoon te veroordelen. De rechtspersoon werd wel veroordeeld tot nabetaling van de cao-lonen en boetes.

AR Poll: ‘Beschikking van het jaar 2015’

Er is nog even tijd de eindejaarspoll in te vullen. Welke WWZ-beschikking verdient het predicaat ‘Beschikking van het jaar 2015’. U kunt – zoals u inmiddels vertrouwd moet voorkomen – kiezen uit de opties a t/m h. De e-grond blijkt tot nu toe het meest populair (52% van de stemmen). Maak hier uw keuze.

a) Ktr. Rotterdam AR 2015-1040: Artikel 2 Besluit samenloop transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar indien werknemer maar 10% van transitievergoeding krijgt
b) Ktr. Roermond AR 2015-1237: Geen ruimte meer voor een voorwaardelijke ontbindingsprocedure onder WWZ
c) Ktr. Amsterdam AR 2015-1028: Toepassing Asscher-escape (verkeerde toepassing d-grond leidt tot g-grond)
d) Ktr. Amsterdam AR 2015-1212: Verschil van inzicht tussen werkgever en bestuurder leidt tot h-grond
e) Ktr. Amsterdam AR 2015-1246: Billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen moet afschrikken (€ 40.000)
f) Ktr. Amsterdam AR 2015-0588: Aanzegging kan ook per WhatsApp
g) Ktr. Amsterdam AR 2015-0702: Concurrentiebeding onvoldoende gemotiveerd (DPA-zaak)
h) Ktr. Almelo AR 2015-0725: Pro-formaontbinding onder WWZ in beginsel niet meer mogelijk 

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Indien u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAAN via het telefoonnummer 0343-430600 of via het e-mailadres secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een waanzinnig 2016 toe te wensen!Download PDF

Rechtspraak

Updates