Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen
 

VAAN AR Updates week 16 2017

Statistieken niet-gepubliceerde ontbindingsbeschikkingen 2016 Amsterdam en Rotterdam
Tijdens het VAAN-VvA WWZ Evaluatiecongres in juni 2016 werden cijfers van alle beschikkingen over de eerste vijf maanden 2016 gepresenteerd van vier rechtbanken (Amsterdam, Gelderland, Rotterdam en Zeeland-West-Brabant). Inmiddels zijn de data over heel 2016 voor de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam verwerkt. In juni was het percentage afwijzingen in Rotterdam 43% en Amsterdam 36%. Over het hele jaar genomen ligt het afwijzingspercentage in Rotterdam lager en in Amsterdam hoger. Gemiddeld worden 4 op de 10 zaken afgewezen, 5 à 6 zaken op de 10 toegewezen. Het aantal afwijzingen op de d-grond blijft onverminderd hoog (ruim 80% afwijzingen). Nadere analyses volgen binnenkort. Klik hier voor het nieuwsbericht op VAAN AR Updates.

 
Ontbindingsverzoeken     N=114
Toewijzingen    N=66
Afwijzingen    N=44
Overig    N=4

 
Ontbindingsverzoeken     N=179
Toewijzingen    N=90
Afwijzingen    N=67
Overig    N=22
•    Onder pro forma wordt ook verstaan de ter zitting getroffen regelingen uitmondend in een beschikking.

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

Hoge Raad: ‘arbeidsovereenkomst’ impliceert ‘arbeidsverhouding’, zzp’er komt beroep toe op verbod belemmeringsbeding artikel 9a Waadi
In AR 2017-0466 oordeelt de Hoge Raad dat een ex-werknemer die als zzp’er werkzaamheden gaat verrichten voor een voormalige inlener, wel degelijk de bescherming van artikel 9a Waadi kan toekomen. Het oordeel van het hof dat deze bescherming ontbreekt nu geen sprake is van een ‘arbeidsovereenkomst’, verwerpt de Hoge Raad. Volgens de Raad volgt uit de Uitzendrichtlijn dat ook de ‘arbeidsverhouding’ onder deze bescherming dient te vallen. Een zekere parallel met het Albron-arrest waarin ook maximale richtlijnconforme uitleg werd toegepast (niet-contractuele werkgever bij overgang van onderneming), dringt zich op.

Werknemers niet gebonden aan cao met niet-representatieve vakbond (minder dan 10% vertegenwoordiging in de onderneming)
In AR 2017-0462 oordeelt de kantonrechter dat FNV-leden niet zijn gebonden aan de nieuwe CAO Transavia Grondpersoneel 2013-2016. FNV was geen partij bij deze cao. De werknemersvertegenwoordiging betrof uiteindelijk minder dan 10%. Dit percentage is te laag, aldus de kantonrechter, om de FNV-leden gebonden te achten aan de inhoud van de cao. Met FNV was voorheen 1/3 betrokken. Dat werknemers een incorporatiebeding hebben getekend, maakt het voorgaande niet anders. Op grond van het incorporatiebeding hadden FNV-leden mogen verwachten dat cao’s gesloten werden met ‘representatieve vakbonden’.

€ 100-beschikking: vergoeding bij technisch vernietigde opzegging, maar materieel terecht ontslag
In AR 2017-0464 staat de kantonrechter voor een dilemma: het ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig (want onvoldoende bewezen), maar de werknemer is wel een ‘boef’. Terecht stelt werknemer zich op het standpunt dat hem een billijke vergoeding toekomt, omdat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen en het ontslag daarmee in strijd met de gelende regels is gegeven. Bij de begroting van de billijke vergoeding let de kantonrechter op alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder de ernstige verdenking van de verduistering van de dakplaat die werknemer op zich heeft geladen terwijl hij heeft nagelaten om in dat verband eenvoudige gegevens bij te brengen die deze verdenking (in een pril stadium) hadden kunnen ontkrachten. Ook heeft werknemer erkend een spuitverfbus van werkgever te hebben gebruikt bij zijn kluswerkzaamheden en heeft werkgever het goedgevonden dat hij deze alsnog moet afrekening in plaats van daarop het ontslag op staande voet te baseren. Daarmee is werknemer de dans ontsprongen. Dat alles maakt dat de kantonrechter in dit geval de billijke vergoeding begroot op slechts € 100 bruto.
Zie ook AR 2017-0454.

Standpunt geen OR na onenigheid over besluit, getuigt niet van goede medezeggenschap
In AR 2017-0455 oordeelt de Ondernemingskamer dat het niet getuigt van goede vormgeving van de medezeggenschap om, zoals werkgever heeft gedaan, pas nadat onenigheid over een besluit ontstaat, het standpunt te betrekken dat de OR niet bestaat. Nu bovendien het besluit niet tijdig aan de OR ter advisering is voorgelegd, moet worden geconcludeerd dat het besluit in redelijkheid niet had mogen worden genomen.

Afwijzing ontbindingsverzoek c-grond: van grote werkgever mag meer worden verwacht
In AR 2017-0441 oordeelt de rechter over een c-grond (frequent ziekteverzuim). Het frequente en telkens langdurige ziekteverzuim van werknemer is wellicht verstorend voor de bedrijfsvoering en van enige invloed op de productiviteit en winstgevendheid van werkgever, maar van werkgever (zeker van deze omvang) mag worden gevergd dat zij dit probleem anders oplost dan door ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Afwijzing ontbindingsverzoek, wegens verkeerd aangevoerde grond
In AR 2017-0451 oordeelt de kantonrechter dat de door werkgever verzochte ontbinding op de g-grond moet worden afgewezen, nu geen sprake is van een verstoorde verhouding. De feiten zoals aangevoerd leveren volgens de kantonrechter eerder een d- of e-grond op, nu de meest basale regels uit de arbeidsovereenkomst worden geschonden. Nu de d- noch e-grond is aangevoerd, volgt afwijzing van het ontbindingsverzoek.

AR Poll
Ruim 90% is het eens met de stelling: ‘Anciënniteit en senioriteit dienen als “arbeidsvoorwaarden” mee over te gaan bij een overgang van onderneming.’
De nieuwe stelling luidt: ‘Bescherming van “arbeidsverhouding” in plaats van “arbeidsovereenkomst” is een goede ontwikkeling.’ Breng hier uw stem uit.

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Indien u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAAN via het telefoonnummer 0343-430600 of via het e-mailadres secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een bijzonder fijne dag toe te wensen.Download PDF

Rechtspraak