Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen
 

VAAN AR Updates week 17 2017

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

Werkgever moet binnen drie maanden na ontslag beroep doen op artikel 7:673d BW
In AR 2017-0482 oordeelt de kantonrechter dat een werkgever die zich verweert tegen een verzoek tot toekenning van de transitievergoeding met een beroep op artikel 7:673d BW dit op straffe van verval binnen drie maanden na het ontslag van werknemer moet doen. Bij tussenbeschikking van 14 februari 2017 (AR 2017-0229) was bepaald dat de kantonrechter het verweer van werkgever zo leest dat het verweer tevens inhoudt een zelfstandig tegenverzoek strekkende tot toekenning van een transitievergoeding en dat ook ten aanzien van een zelfstandig tegenverzoek een vervaltermijn geldt van drie maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. In de onderhavige zaak is de arbeidsovereenkomst geëindigd per 1 oktober 2016. Het verweerschrift tevens houdende zelfstandig tegenverzoek van werkgever had, gelet op de vervaltermijn van artikel 7:686a lid 4 onderdeel b BW, uiterlijk op 31 december 2016 door de rechtbank moeten zijn ontvangen. Het verweerschrift tevens houdende zelfstandig tegenverzoek is evenwel pas op 27 januari 2017 ontvangen, derhalve buiten de vervaltermijn.

H-grond is geen reparatiegrond
In AR 2017-0497 staat de vraag centraal of een niet meer bij opdrachtgever te plaatsen werknemer (vanwege een verstoorde verhouding bij de opdrachtgever) een g-grond of h-grond oplevert. Van een g-grond is geen sprake, omdat de verhouding tussenwerknemer en werkgever niet duurzaam verstoord is. Het feit dat werknemer niet meer plaatsbaar is bij de opdrachtgever, maakt niet dat sprake is van een h-grond. De feiten en omstandigheden die werkgeefster voor haar beroep op deze grondslag aanvoert, namelijk dat de arbeidsovereenkomst een lege huls is geworden is in de kern genomen hetzelfde als hetgeen zij ter onderbouwing van de g-grond heeft aangevoerd. Er is bijgevolg geen sprake van ‘andere omstandigheden’, maar van een ‘reparatie’ dan wel ‘bij elkaar vegen’, waarvoor de h-grond, gelet op de memorie van toelichting, nu juist niet is bedoeld. De verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan alleen daarom al niet op deze grond worden toegewezen.

Verrekening in cao is niet in strijd met artikel 7:631 BW
Volgens de kantonrechter (AR 2017-0494) is de bij cao-afspraken overeengekomen verrekening van de vrijgevallen pensioenpremietoelage met het loon, geen met artikel 7:631 BW strijdige verrekeningsclausule. Evenmin kan worden betoogd dat sprake is van een in het tweede lid verboden winkelnering.

Omstandigheid dat rechter ontbindt wegens verwijtbaar handelen ondanks vernietiging ontslag op staande voet, rechtvaardigt geen loonmatiging
In AR 2017-0510 oordeelt het hof dat ontbinding op de e-grond na vernietiging van het ontslag op staande voet zonder toekenning van een transitievergoeding, onvoldoende is om de loonvordering tussen moment opzegging en datum ontbinding te matigen. Voor toepassing van artikel 7:680a BW (al dan niet naar analogie via art. 6:248 lid 2 BW) gelden strenge eisen. Het enkele feit dat er wel reden voor ontslag is, maar de verkeerde ontslagmodaliteit is geëntameerd, rechtvaardigt geen beroep op matiging.

AR Poll
Iets meer dan de helft is het eens met de stelling: ‘Bescherming van “arbeidsverhouding” in plaats van “arbeidsovereenkomst” is een goede ontwikkeling.’
De nieuwe stelling luidt: ‘De h-grond als echte rest- (en soms ook reparatie)grond juich ik toe.’
Breng hier uw stem uit.

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Indien u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAAN via het telefoonnummer 0343-430600 of via het e-mailadres secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een bijzonder fijne dag en Meivakantie toe te wensen.Download PDF

Rechtspraak