Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen
 

VAAN AR Updates week 18 2017

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

Hof van Justitie EU: dynamisch incorporatiebeding blijft effect sorteren na overgang van onderneming op niet-gebonden werkgever, tenzij vrijheid van ondernemerschap zich ertegen verzet
In AR 2017-0540 oordeelt het Hof van Justitie EU in navolging van onder meer het Parkwood-arrest over de werking van een dynamisch geformuleerd incorporatiebeding van een cao. Naar het oordeel van het Hof heeft als uitgangspunt te gelden dat na een overgang van onderneming het dynamische karakter van het beding blijft. Dit wordt anders als artikel 16 Handvest grondrechten EU in het gedrang komt. Volgens het Hof is dat in de onderhavige situatie niet aan de orde, omdat de Duitse wet- en regelgeving wijziging van arbeidsvoorwaarden consensueel dan wel eenzijdig toestaat op het moment van de overgang van onderneming.

Baijingsleer in hoger beroep: vergoeding ex artikel 7:611 en/of 7:686 BW naast billijke vergoeding ex artikel 7:683 BW mogelijk
In AR 2017-0542 oordeelt het hof over de situatie waarin de werkgever het slapende dienstverband na beëindiging van de expatperiode beëindigt zonder redelijke grond. De werknemer verzoekt – met inroeping van de bedenktermijn van de beëindigingsovereenkomst na beschikking van de pro-formaontbinding – een billijke vergoeding in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst. Het hof kent werknemer een billijke vergoeding van € 170.000 toe. Het hof stelt voorop dat de in artikel 7:683 lid 3 BW bedoelde billijke vergoeding een vergoeding is die, wanneer de arbeidsovereenkomst volgens het hof ten onrechte door de kantonrechter is ontbonden, in de plaats komt van een veroordeling van de werkgever tot herstel van het dienstverband. Het is geen vergoeding voor schade als gevolg van toerekenbaar tekortschieten van de werkgever. In beginsel kan die schade additioneel worden verzocht. In casu is slechts een beperkt aantal schadeposten voor toewijzing vatbaar.

Afwijzing d-grond als verkapte a-grond: herstel leidt tot onverschuldigdheid transitievergoeding
In AR 2017-0543 oordeelt het hof dat een wijziging van functie-inhoud, waardoor werknemer ‘te duur’ is geworden voor zijn functie niet leidt tot een d-grond, maar in feite een verkapte a-grond is. De redelijke grond voor ontslag ontbreekt, waarna herstel wordt uitgesproken. Dat werkgever geen vertrouwen meer heeft in de arbeidsverhouding, is onvoldoende om over te gaan tot een billijke vergoeding. De transitievergoeding is niet langer verschuldigd bij herstel met terugwerkende kracht.

Ontslag docent na rechtsextremistische uitingen op internet: niet de uiting als zodanig, maar het verzwijgen tijdens sollicitatie leidt tot ontslag
In AR 2017-0546 treffen we het hoger beroep in de Carmel College-zaak aan. Het ontslag van de docent geschiedenis die op internet bepaalde uitingen die als rechtsextremistisch bestempeld zouden kunnen worden had gedaan, houdt stand. Het hof benadrukt dat niet zozeer de betrokkenheid bij een bepaalde groepering tot ontslag leidt, maar het feit dat werknemer niet transparant en eerlijk is geweest over de kwestie bij zijn sollicitatie. Met werknemer is het hof namelijk van oordeel dat een uitlating in het verleden – zeker toen hij nog wat jonger was – hem niet in eeuwigheid via internet kan blijven achtervolgen.

Buiten toepassing laten van aanvullende regeling op arbeidsovereenkomst met instemming OR die in strijd zijn met standaardkarakter cao, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
In AR 2017-0525 oordeelt de rechter over het ‘standaardkarakter’ van de bedrijfs-cao die APMTR met CNV en FNV heeft gesloten. Wegens uitblijven van nieuwe afspraken met de bonden op sectorniveau heeft APMTR aanvullende afspraken gemaakt met werknemers en OR (85% van het personeel is hiermee akkoord gegaan). Volgens de bonden zijn deze aanvullende afspraken in strijd met het standaardkarakter van de cao. De kantonrechter oordeelt dat inderdaad sprake is van een standaardkarakter, ook als over de desbetreffende materie in het geheel niets is geregeld. Het buiten toepassing laten van de regelingen wegens nietigheid (strijdigheid met de cao) acht de kantonrechter in dit geval in strijd met artikel 6:248 lid 2 BW. Werknemers profiteren van de regeling, aanleiding voor de regeling was het uitblijven van sectorale afspraken waar de bonden zelf bij betrokken waren en de inmiddels gemaakte afspraken liggen in lijn met de regeling van werkgever.

AR Poll
87% is het eens met de stelling: ‘De h-grond als echte rest- (en soms ook reparatie)grond juich ik toe.’
De nieuwe stelling luidt: ‘Vrijheid van ondernemerschap dient ook in het Nederlandse arbeidsrecht een rol te spelen (bijv. bij eenzijdige wijziging of ontslagvraagstukken).’ Klik hier om uw stem uit te brengen.

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Indien u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAAN via het telefoonnummer 0343-430600 of via het e-mailadres secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een bijzonder fijne dag toe te wensen.Download PDF

Rechtspraak