Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen
 

VAAN AR Updates week 19 2017

AR Annotatie: Richtlijnconforme interpretatie van het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi: alle vragen beantwoord?
Graag wijzen wij u op de nieuwe AR Annotatie van Ruben Houweling bij het arrest van de Hoge Raad 14 april 2017, AR 2017-0466. In deze noot staat Houweling stil bij de vraag wat richtlijnconforme uitleg van artikel 9a Waadi betekent. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat ‘arbeidsovereenkomst’ moet worden gelezen als ‘arbeidsverhouding’. Daarnaast roept artikel 9a Waadi de vraag op of het belemmeringsverbod ook strekt tot gevallen waarin de werknemer reeds in het bezit is van een vast contract. Op deze vraag geeft de Hoge Raad (nog) geen antwoord, maar de advocaat-generaal gaat wel op de materie in. De annotatie analyseert de stand van zaken in de rechtspraak en literatuur over zowel de richtlijnconforme uitleg als het toepassingsbereik van 9a Waadi in dergelijke gevallen. Klik hier om de noot te lezen.

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

Hof Den Bosch over Hongaarse vrachtwagenchauffeurs die via Nederland rijden: Rome I, Waga noch charterbepaling uit cao Goederenvervoer leiden tot verplichting betaling ‘Nederlands loon’
In AR 2017-0571 en AR 2017-0572 oordeelt het Hof Den Bosch in hoger beroep op de ‘Hongaarse chauffeurs’-kwestie (zie ook AR 2015-0023 en AR 2015-0024). Het hof staat onder meer stil bij de vraag of de charterbepaling uit de van toepassing verklaarde cao niet in strijd is met ‘vrij verkeer van diensten’ en/of Rome I, dan wel de Waga, en dwingt tot betaling van ‘Nederlands loon’ aan de Hongaarse chauffeurs. Het hof oordeelt onder meer dat het bereik van de Detacheringsrichtlijn niet ook omvat ‘vanaf het grondgebied’ (in plaats van enkel op het grondgebied).

Ten onrechte ontbinding leidt niet tot herstel of billijke vergoeding wegens tijdsverloop
In AR 2017-0564 oordeelt het hof dat de ontbinding van de kantonrechter onterecht is verleend. Vanwege het tijdsverloop van bijna 2,5 jaar arbeidsongeschiktheid acht het hof geen termen aanwezig een billijke vergoeding of herstelveroordeling uit te spreken.

Opgezegde cao PO 2014–2015 valt onder overgangsrecht WWZ
In AR 2017-0555 oordeelt het hof dat de opzegging van de cao PO 2014–2015 onder het overgangsrecht van de WWZ valt. Volgens werkneemster hebben de bonden de cao PO 2014–2015 tegen 1 juli 2015 opgezegd, zodat de looptijd van de cao op 30 juni 2015 was verstreken en deze cao daardoor op 1 juli 2015 niet meer geldend was. Werkgeefster betoogt dat op grond van artikel 1.6 lid 2 van de cao PO 2014–2015 de opgezegde cao na 30 juni 2015 van kracht en daarmee geldend is gebleven totdat over een nieuwe cao een akkoord is verkregen. Eerst op 1 juli 2016 is een nieuwe cao van kracht geworden. Het hof volgt het standpunt van werkgeefster. In het onderhavige geval zijn partijen (in art. 1.6 lid 2 van de cao PO 2014–2015) overeengekomen dat de bepalingen uit de opgezegde cao van kracht blijven totdat er een akkoord over een nieuwe cao is verkregen en blijkens ondertekening is bekrachtigd. Dit leidt ertoe dat op grond van artikel XXIIe lid 1 Overgangsrecht WWZ tot uiterlijk 1 juli 2016 artikel 7:668a (oud) BW en de daarvan afwijkende regeling in de cao PO 2014–2015 van toepassing zijn gebleven op de arbeidsovereenkomsten die reeds vielen onder de cao PO 2014–2015 of die onder deze cao zijn komen te vallen, zoals in dit geval de arbeidsovereenkomst die op 20 oktober 2015 is gesloten.

AR Poll
88% is het eens met de stelling: ‘Vrijheid van ondernemerschap dient ook in het Nederlandse arbeidsrecht een rol te spelen (bijv. bij eenzijdige wijziging of ontslagvraagstukken).’
De nieuwe stelling luidt: ‘Ontslagrecht is te belangrijk om over te polderen.’ Breng hier uw stem uit.

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Indien u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAAN via het telefoonnummer 0343-430600 of via het e-mailadres secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een bijzonder fijne dag toe te wensen.Download PDF

Rechtspraak