Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen
 

VAAN AR Updates week 22 2017

AR Annotatie: Het eigenbelang van de goede werkgever
Graag wijzen wij u op de nieuwe AR Annotatie van Olav van der Kind bij HR 31 maart 2017 (AR 2017-0393). In deze noot analyseert hij het arrest van de Hoge Raad over de reikwijdte van het ‘belang van de werkgever’ indien hij voor zijn werknemers optreedt. In casu oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever op grond van artikel 7:611 BW belang heeft op te komen tegen een derde die negatieve uitlatingen over werknemers van werkgever dreigt te publiceren. Van der Kind verkent welke andere ‘belangen’ kunnen spelen waarin werkgevers optreden in rechte, ook al zijn zij niet direct zelf betrokken in het geding. Klik hier om de noot te lezen.

DBA- en WWZ-onderzoek
Er verschenen twee interessante rapporten. Vanuit SZW verscheen een rapport over ‘Varianten DBA’, waarin scenario’s worden geschetst hoe verder te gaan met de Wet DBA. Klik hier om het rapport te lezen.
Vanuit EZ verscheen een interessant onderzoek naar de ontslagkosten van de werkgever bij beëindiging met wederzijds goedvinden. De hoogte van de ontslagvergoeding is gedaald, maar de totale kosten zijn gestegen (onder meer vanwege de strengere ontslagtoetsing). Klik hier om het onderzoek te lezen.

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

H-grond niet pas na a t/m g, maar zelfstandige grond. Ontbindingsdatum in hoger beroep ‘verlaat’ wegens onjuiste opzegtermijn door zwangerschapsverlof
In AR 2017-0662 oordeelt het hof dat anders dan werkneemster betoogt, de h-grond ook kan worden ingeroepen zonder dat eerst wordt getoetst of een van de gronden a t/m g wellicht voldoet. Wel stelt het hof vast dat de ontbindingstermijn door de kantonrechter verkeerd is berekend, vanwege het zwangerschapsverlof van werkneemster. Gesteld voor de vraag of het hof in hoger beroep een ‘latere’ ontbindingsdatum dan door de kantonrechter bepaald kan uitspreken, oordeelt het hof dat dit is toegestaan.

‘Opzegging verlengd tijdelijk contract’ cao VO 2015 = opzegging 7.10 BW en geen ‘aanzegging’
In AR 2017-0664 oordeelt het hof dat opzegging van een verlengd tijdelijk contract op grond van de cao VO (onderwijs) moet worden beschouwd als een opzegging in de zin van het BW. Dat voor 2015 docerend personeel niet onder de preventieve toets viel en thans wel doet aan deze uitleg niet af. In plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst wordt – vanwege de financiële situatie van werkgever – een billijke vergoeding toegekend van € 10.000.

Praktijkovereenkomst geen arbeidsovereenkomst
In zowel AR 2017-0650 als AR 2017-0663 staat de vraag centraal of de praktijkovereenkomst een zuivere leerovereenkomst is of een arbeidsovereenkomst. In beide uitspraken wordt geoordeeld dat het leerelement de boventoon voert en derhalve sprake is van een ‘stageovereenkomst’ en geen ‘arbeidsovereenkomst’. Dat stagiair volgens vast rooster wordt ingedeeld, doet hieraan niet af.

All-insalaris bij oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd niet in strijd met vakantiewetgeving
In AR 2017-0651 oordeelt de rechter dat werkneemster terecht een beroep doet op artikel 7:610b BW voor de vaststelling van haar arbeidsomvang. Over haar vordering inzake het all-inloon dat in strijd zou zijn met vakantiewetgeving, oordeelt de rechter als volgt. De strekking van de artikelen 7:639 en 7:640 BW is dat werknemers in staat worden gesteld daadwerkelijk vakantie op te nemen, zonder hiervan financieel nadeel te ondervinden. Aan werkneemster zij toegegeven dat een all-inbeloning op gespannen voet kan staan met voormeld uitgangspunt. Echter, de wijze waarop werkgever werkneemster de gelegenheid biedt om gedurende de zomermaanden de door haar opgebouwde vakantie-uren daadwerkelijk op te nemen, terwijl haar voorts op inzichtelijke wijze een vergoeding voor deze uren wordt uitbetaald, maakt dat naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter een dergelijke wijze van beloning niet in strijd is met voormeld uitgangspunt.

AR Poll
90% is het eens met de stelling: ‘Bij onduidelijkheid over de arbeidsovereenkomst dient de werkgever de bewijslast te dragen.’
De nieuwe stelling luidt: ‘Oplossingen in het DBA-dossier kunnen alleen worden gevonden als de fiscale/sociaalzekerheidsrechtelijke toets los wordt getrokken van de civielrechtelijke toets.’ Breng hier uw stem uit.

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Indien u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAAN via het telefoonnummer 0343-430600 of via het e-mailadres secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een bijzonder fijne dag toe te wensen.Download PDF

Rechtspraak