Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen
 

VAAN AR Updates week 31 2017

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

HvJ EU: Vervangouders vallen onder Arbeidstijdenwet ondanks grote autonomie en werk in familieverband
In AR 2017-0956 oordeelt het Hof van Justitie EU over de vraag of zogenoemde ‘vervangouders’ die medewerkers van kinderopvangdorpen waarnemen tijdens dier vakantie- of verlofperiodes onder de Arbeidstijdenrichtlijn vallen. Artikel 17 Arbeidstijdenrichtlijn staat toe dat lidstaten voor bepaalde type werkers van de kernbepalingen van de richtlijn afwijken, zoals: (a) leidinggevend personeel of andere personen met een autonome beslissingsbevoegdheid; (b) arbeidskrachten in gezins? of familieverband; (c) werknemers die in kerken en religieuze gemeenschappen de eredienst verzorgen. Naar het oordeel van het Hof kan in dit geval niet worden gesproken van werknemers vergelijkbaar met categorie (a) of (b). Hoewel werknemers veel autonomie toekomt, houdt de werkgever toezicht en controleert hij de werkzaamheden.

Ontbindingsbeschikking met intrekkingsmogelijkheid werkgever vanwege transitievergoeding toegestaan
In AR 2017-0958 oordeelt het hof over de vraag of een ontbindingsbeschikking kan worden uitgesproken waarbij een transitievergoeding wordt toegekend maar tevens de werkgever een intrekkingstermijn wordt gegund. Volgens werknemer biedt artikel 7:686a lid 6 BW enkel grond voor toekenning van een intrekkingstermijn ingeval sprake is van een additionele billijke vergoeding en niet de wettelijke transitievergoeding. Naar het oordeel van het hof volgt uit de Mediant-beschikking dat een beschikking onder voorwaarden is toegestaan, zolang het maar niet in strijd is met de WWZ.

Het stelselmatig schenden van de bedrijfsregels door de leaseauto voor privédoeleinden te gebruiken levert een terecht gegeven ontslag op staande voet op
Volgens de kantonrechter in AR 2017-0953 mag de werkgever een werknemer op staande voet ontslaan indien de werknemer meermalen de bedrijfsregels overtreedt door de leaseauto voor privédoeleinden te gebruiken. Nu werknemer bovendien gewaarschuwd was door de werkgever dat bij herhaling een ontslag zou volgen, wordt het gedrag ernstig verwijtbaar geoordeeld waardoor de transitievergoeding niet verschuldigd is.

Werkgever is gehouden loon te betalen aan bewindvoerder van werknemer
In AR 2017-0690 oordeelt de kantonrechter dat werkgever wettelijke verhoging verschuldigd is, vanwege het stelselmatig te laat betalen van loon. Het verweer van werkgever dat het voor hem niet duidelijk was aan wie hij moest betalen (werknemer of diens bewindvoerder) faalt, omdat werkgever kennelijk wel steeds aan de bewindvoerder betaalde, maar steeds te laat. De wettelijke verhoging wegens te late betaling van het loon is verschuldigd zodra sprake is van overschrijding van de in artikel 7:625 BW genoemde betalingstermijn. Een aanzegging of ingebrekestelling is voor de verschuldigdheid niet vereist (Rb. Zutphen 1 februari 2006, JAR 2006/61). Het ontbreken van een dergelijke aanzegging of ingebrekestelling kan dus evenmin bijdragen aan de conclusie dat er sprake zou zijn van rechtsverwerking, strijd met redelijkheid en billijkheid of misbruik van recht.

Uitsluiting OR-lid wegens tegenstrijdig belang ‘vakbondsrol’ en ‘OR-lidmaatschap’
In AR 2017-0933 oordeelt de kantonrechter dat op grond van artikel 13 WOR de werkgever een OR-lid wegens ernstige belemmeringen mag weren uit de OR. Werknemer is weliswaar OR-lid, maar de kantonrechter kan zich niet aan de indruk onttrekken dat werknemer zich bovenal vakbondsman voelt die hoe dan ook dient op te komen voor de belangen van werknemers van AB Vakwerk, in het bijzonder bedrijfsverzorgers. Het is vanzelfsprekend een goede zaak dat werknemer opkomt voor de belangen van de bij AB Vakwerk werkzame bedrijfsverzorgers, maar als OR-lid heeft hij een bredere taak. Werknemer heeft er geen blijk van gegeven dat hij zich dit verschil in rollen (OR-lid versus vakbondsman) realiseert. Bij die stand van zaken kan de kantonrechter AB Vakwerk en de OR volgen in hun standpunt dat zij er geen vertrouwen in hebben dat werknemer in staat is om zijn gedrag, houding en wijze van communiceren zodanig te veranderen dat in de toekomst geen sprake meer zal zijn van ernstige belemmeringen in het werk van de OR en in het overleg tussen de OR en AB Vakwerk.

AR Poll
Ruim 35% is het eens met de stelling: ‘Kantonrechters weten wel raad met de vaststelling van de billijke vergoeding na Hairstyle.’
De nieuwe stelling luidt: ‘Werknemers worden voldoende beschermd tegen spyware van werkgevers (software om internetgedrag van werknemers te volgen).’ Breng hier uw stem uit.

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Indien u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAAN via het telefoonnummer 0343-430600 of via het e-mailadres secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een bijzonder fijne dag toe te wensen.Download PDF

Rechtspraak