Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

 

Naam Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2015, nr. 2015-0000512274, houdende wijziging van het bedrag met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2016
Datum indiening 03-09-2015
Datum inwerkingtreding 01-01-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving