Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wijziging leeftijd, stukloon en meerwerk WML (34573)

Naam Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen
Citeertitel Wijziging leeftijd, stukloon en meerwerk WML
Kamerstuk 34573 External-link
Datum indiening 13-10-2016
Datum inwerkingtreding 01-07-2017
Rubriek In werking getreden wetsvoorstel

Inhoud

Het besluit voorziet in het in werking treden per 1 juli 2017 van de onderdelen van de wet die zien op de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassen minimumloon (van 23 naar 22 jaar). Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels voor het stukloon en voor meerwerk gaan veranderen. Verder is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimum­jeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.In de regeling tot aanpassing van het minimumloon zijn de bedragen vastgelegd per 1 juli 2017. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel (zie de link naar de factsheets hieronder).Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017:

  • € 1.565,40 per maand;

  • € 361,25 per week;

  • € 72,25 per dag.In verband met de hiervoor genoemde veranderingen heeft het ministerie van SZW een aantal factsheets met belangrijke informatie voor werknemers en werkgevers gepubliceerd.

Status

Ingediend bij de Tweede Kamer op 13 oktober 2016. Besluit van 12 april 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (Stb. 2017, 24). De Wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2017, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A, D, E, Ea, G, voor zover het betreft artikel 13a, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, J, K en Ka, en XIV tot en met XVII die in werking treden met ingang van 1 januari 2018; en artikel I, onderdeel G, voor zover het betreft artikel 13a, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2019. Regeling tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 (Stcrt. 2017/28138). Rectificatie wettelijk minimumloon per week 20 jarige per 1 juli 2017. Factsheet werknemer en factsheet werkgever van 29 mei 2015.