Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Protocol betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (34640)

Naam Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194)
Citeertitel Protocol betreffende de gedwongen of verplichte arbeid
Kamerstuk 34640 External-link
Datum indiening 22-12-2016
Datum inwerkingtreding 01-08-2017
Rubriek In werking getreden wetsvoorstel

Inhoud

Nederland heeft het in 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie (‘IAC’) aangenomen Protocol bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32) goedgekeurd. In het Protocol zijn de volgende bepalingen opgenomen:

  • verplichting om het gebruik van gedwongen of verplichte arbeid te voorkomen en uit te bannen;

  • de door de lidstaten te nemen maatregelen ter bestrijding van gedwongen of verplichte arbeid;

  • de verplichting om effectieve maatregelen te nemen ten aanzien van identificatie, bevrijding, bescherming, herstel en rehabilitatie van slachtoffers van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede voor het verschaffen van andere vormen van bijstand en ondersteuning;

  • de verplichting voor lidstaten om alle slachtoffers van gedwongen of verplichte arbeid ongeacht hun aanwezigheid op het nationale grondgebied of hun wettelijke status, effectieve toegang tot rechtsmiddelen te geven;

  • de verplichting om maatregelen die genomen worden voor toepassing van het Protocol en het oorspronkelijke verdrag, vast te stellen bij nationale wet- of regelgeving of door de bevoegde autoriteiten na overleg met werkgevers en werknemersorganisaties.

Status

Ingediend bij de Tweede Kamer op 22 december 2016. Rijkswet van 19 april 2017 tot goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194). Deze rijkswet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.