Femke_laaglandF.G. Laagland
Het Nederlandse stakingsrecht en de vrijheid van vestiging:­ de ultimum-remediumtoets in volle glorie hersteld
 

VAAN AR Updates week 52 2010

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat 2011 u veel geluk, gezondheid en interessante arbeidsrechtelijke casus mag opleveren.

Rechtspraak
We sluiten het jaar 2010 af met in totaliteit 1046 arbeidsrechtelijke uitspraken (vorig jaar waren het er 1020). De laatste week van het jaar heeft nog flink wat rechtspraak opgeleverd, waarbij het merendeel afkomstig was van de Kantonrechter Haarlem (met opmerkelijk veel ontslag op staande voet-zaken).

Graag wijzen wij u op een mooie medezeggenschapszaak (AR 2010-1041), waarin de kantonrechter oordeelde dat vakbonden als belanghebbenden in de zin van de WOR ontvankelijk zijn in een door de ondernemer tegen de OR gerichte artikel 27 lid 4 WOR-procedure (vervangende toestemming). In casu betrof het een roosterwijziging voor de Brandweer Zuid-Brabant. De OR stelde zich op het standpunt dat het voorgenomen instemmingsplichtige besluit (mede) betrekking had op onderwerpen die op dat moment onderdeel uitmaakten van het collectieve overleg, zodat hij (de OR) zich van enige inmenging moest onthouden. Uiteindelijk stapte de ondernemer naar de kantonrechter voor vervangende toestemming. De vakbonden meenden dat de ondernemer hen daarmee buitenspel (dreigde te) zette(n). De kantonrechter oordeelde de vakbonden ontvankelijk en wees het verzoek tot vervangende toestemming af.

Uit AR 2010-1040 blijkt dat de Belgische Arbeidsrechtbank bij een ontbindingsverzoek met betrekking tot een arbeidsongeschikte werknemer als uitgangspunt neemt dat reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte heeft te gelden, behoudens tegenbewijs van de werkgever dat het verzoek geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid van werknemer. In casu slaagde de werkgever daar niet in, zodat het verzoek werd afgewezen. Zie over het ontbindingsverzoek voor de Belgische rechter het recent verschenen artikel van A. Dreesen, ?Het Nederlandse ontbindingsverzoek voor de Belgische arbeidsrechtbank?, TAP 2010-8, p. 336 e.v. Zij wijst onder meer op rechtspraak van het Arbeidshof waaruit blijkt dat niet alleen het materiële recht van artikel 7:685 BW moet worden toegepast door de Belgische rechter, maar ook (onderdelen van) het formele (proces)recht, zoals het appelverbod.

In AR 2010-1039 oordeelde de Kantonrechter Gouda dat een werknemer in beginsel erop mag vertrouwen dat de wil van de werkgever strookt met de inhoud van een beëindigingsovereenkomst, inclusief het daarin opgenomen finale kwijtingsbeding. Een onderhandse akte levert immers dwingend bewijs op (art. 157 Rv) en de werkgever slaagde er niet in het tegendeel te bewijzen. Het enkele feit dat ten behoeve van werknemers WW een standaard beëindigingsovereenkomst is opgesteld, neemt niet weg dat het daarin opgenomen beding van finale kwijting geen effect sorteert. De vorderingen van werkgever (onder meer overtreding van het verbod op nevenactiviteiten) moet daarom worden afgewezen.

AR Verkiezing: Uitspraak van het jaar 2010
Omdat nog niet iedereen een stem heeft uitgebracht, nogmaals de ?Uitspraak van het jaar?-verkiezing. Welke van de onderstaande uitspraken verdient volgens u de titel ?uitspraak van het jaar 2010??

a) Hof van Justitie EG 19-1-2010, EUR C-555/07, AR 2010-65 (Kücükdeveci/Swedex) (Leeftijdsdiscriminatie en doorwerking van algemene beginselen van gemeenschapsrecht)
b) Hoge Raad 12-2-2010, LJN BK4472, AR 2010-153 (Rutten/Breed) (XYZ-formule leent zich niet voor begroting schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag)
c) Hof van Justitie EU 29-7-2010, EUR C-151/09, AR 2010-598(UGT-FSP/Ayuntamiento de La Línea de la Concepción) (Overgang van onderneming en behoud van medezeggenschap)
d) Hof van Justitie EU 21-10-2010, EUR C-242/09, AR 2010-835 (Albron Catering/FNV Bondgenoten en Roest) (Permanente intra-concern detachering en overgang van onderneming)
e) Gerechtshof Amsterdam 28-10-2010, LJN BN8425, AR 2010-811 (RBS NV als rechtsopvolgster van ABN AMRO/werknemer) (Eenzijdige wijziging van ABN AMRO-ontslagvergoedingsregelingen)

Klik hier om uw stem uit te brengen.

Inzenden rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij van abonnees unieke rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u ook over nog niet gepubliceerde rechtspraak, klik dan hier om uw uitspraak in te zenden.

Rest ons u nog een bijzonder fijne eerste werkweek van 2011 toe te wensen!Download PDF

Updates