Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wijziging beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013

Naam Wijziging beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013
Datum indiening 11-06-2015
Datum inwerkingtreding 01-07-2015
Rubriek Overige ontwikkelingen

Inhoud

De Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 wordt in die zin gewijzigd dat aan werkgevers geen kosten meer in rekening worden gebracht voor een deskundigenoordeel over de nakoming door een werknemer van diens verplichtingen bij ziekte of het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de arbeid wegens ziekte, indien zij dit deskundigenoordeel aanvragen ten behoeve van een ontslagprocedure bij de kantonrechter die aanvangt op of na 1 juli 2015. Voor overheidswerkgevers bestaat een afzonderlijk deskundigenoordeel, geregeld in artikel 32, zesde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet Suwi). Dit deskundigenoordeel is bedoeld voor de situatie waarin een geschil bestaat over de voortzetting of beëindiging van de dienstbetrekking van een langdurig door ziekte voor zijn functie ongeschikte overheidswerknemer. Ook voor dit deskundigenoordeel worden geen kosten in rekening gebracht.

Status

Besluit van 11 juni 2015. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.